Phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030

Phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030

Theo Bộ Giao thông vận tải, từ khi tuyến cao tốc đầu tiên TP HCM – Trung Lương được khởi công, sau gần 20 năm xây dựng, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.729 km

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, liên quan đến kết quả đã triển khai và giải pháp thời gian tới để đạt được mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.
Cao tốc Mai Sơn – QL45 khánh thành ngày 29-4-2023

Theo Bộ GTVT, chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt đối với tuyến đường bộ cao tốc, là chủ trương lớn của Đảng. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, kết cấu hạ tầng giao thông đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng vẫn chưa bảo đảm tính đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc còn chậm, chưa hợp lý, phân bổ chưa hài hòa giữa các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực và vùng khó khăn.

Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc.

Bộ GTVT cho rằng đây là thách thức lớn cần có sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm vượt bậc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng.

Về tình hình triển khai, theo Bộ GTVT, từ khi tuyến cao tốc đầu tiên TP HCM – Trung Lương được khởi công, sau gần 20 năm xây dựng, đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.729 km, đang thi công xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.071 km.

Hiện nay, đã quyết định chủ trương đầu tư, bố trí đủ vốn thực hiện, dự kiến khởi công giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.258 km.

Về nguồn vốn, Bộ GTVT cho rằng phải huy động mọi nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, từ các doanh nghiệp thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) với cơ chế thu hút hấp dẫn mới bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện.

Cũng theo Bộ GTVT, việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư; cần cân đối hợp lý giữa các vùng, miền.
Một giải pháp nữa được Bộ GTVT đề cập là triển khai mạnh mẽ phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, thể chế có tính chất đột phá về phân cấp phân quyền, huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng…

Văn Duẩn

Người lao độngvietstock.vn

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top